erfgoedfoto.nl
 
Nieuw
 
Friesland
Groningen
Drenthe
Overijssel
  Flevoland
Gelderland
Utrecht
N-Holland
Z-Holland
Zeeland
N-Brabant
Limburg
 
Interprovinciaal
Trivia
HomeFotobankSpecsContactOverig
 

Index Friesland

Als u een plaatsnaam aanklikt, komt u in het album van de betreffende plaats terecht. Sluit het album met het kruisje rechtsboven om terug te keren naar de index.

A-G

Aalsum | Abbega | Achlum | Akkrum | Aldeboarn | Aldtsjerk | Allingawier | Ameland | Anjum | Arum | Augsbuurt | Augustinusga | Baaium | Bakkeveen | Balk | Ballum (zie Ameland) | BarthlehiemBeers | Beetgum | Beets: zie Beetsterzwaag) | Beetsterzwaag | Berlikum | Blessum | Blija | Boazum | Boer | Boksum | BOLSWARD: Broerenkerk; Martinikerk; Stad | Bornwird | Brantgum | Britsum | Britswerd | Buitenpost | Burdaard | Burgum | Burum | Buwekleaster | Cornjum | Cornwerd | Damwoude | Dearsum | Deinum | Delfstrahuizen | DOKKUM: binnenstad, markt, buiten de singels | Dokkumer Nieuwe Zijlen | Donkerbroek | Driesum | Drogeham | Dronrijp | Duurswoude | Easterein | Eastermar | Easterwierum | Echten | Ee | Elahuizen | Elsloo | Engwierum | Esonstad (zie Oostmahorn) | Ezumazijl | Ferwerd | Finkum | Firdgum | Follega | Folsgare | Formerum (zie Terschelling) | Foudgum | FRANEKER: Stad, Martinikerk, Overig | Genum | Gerkesklooster | Getswerderzijl (zie Franeker: overig) | Goutum | Grou | Gytsjerk

H-O

Hallum | Hantum | Hantumhuizen | Harich | Harlingen | Haskerdijk | Heerenveen | Heidenskip (It) | Hemrik | Hiaure | Hichtum | Hijum | Hilaard | Hindelopen | Hogebeintum | Hollum (zie Ameland) | Holwerd | Hommerts | Hoorn (zie Terschelling) | Huins | Huizum | Idzega | IJlst | IJsbrechtum | Itens | Janum | Jellum | Jelsum | Jirnsum | Jislum | Jistrum | Jorwerd | Joure | Jouswier | Katlijk | Kimswerd | Klaarkamp | De Knipe | Kollum | Kollumerzwaag | Koudum | Laaksum | Langelille | Lauwersoog | Leeuwarden: Binnenstad, Blokhuispoort; Buiten de singels; Grote Kerk; Oldenhove; Singels | Lemmer | Leons | Lichtaard | Lies (zie Terschelling) | Lioessens | Lippenhuizen | Lollum | Makkinga | Makkum | Mantgum | Marrum | Marssum | Midsland (zie Terschelling) | Menaldum | Metslawier | Miedum | Mildam | Minnertsga | Mirns | Nes op Ameland (zie Ameland) | Moddergat (zie Paesens | Molkwerum | Nes | Niawier | Nijeholtpade | Nijelamer | Nijemirdum | Nijland | Noordwolde | Oentsjerk | Oldeholtpade | Olderbekoop | Olterterp | Oosterbeintum (zie Hegebeintum) | Oosterend (zie Terschelling) | Oosterend (zie Easterein) | Oost-Vlieland (zie Vlieland) | Oosterbeintum | Oosterbierum | Oostermeer | Oosternijkerk | Oosterwolde | Oosterzee | Oostmahorn | Oostrum | Oranjewoud (zie Heerenveen) | Oudebildtzijl | Oudega (smallingerland) | Oudega (wymbritseradiel) | Oudega (gaasterland-sloten | Oudehaske | Oudemirdum | Oudeschoot (zie Heerenveen) |Oudwoude | Ouwsterhaule

P-T

Paesens | Parrega | Peins | Peperga | Pingjum | Raard | Raedtsjerk | Raerd | Reaklif | Reduzum | Reitsum | Rijs | Rinsumageest | Rode Klif (zie Reaklif) | Rottum | Scharsterbrug | Schiermonnikoog | Schingen | Schraard | Sexbierum | Siegerswoude | Sijbrandahuis | Sint-Annaparochie | Sint-Jacobiparochie | Sint-Nicolaasga | Slappeterp | Sloten | Smalle Ee | Sneek | Spannenburg | Spannum | Stavoren | Stiens | Strype (zie Terschelling, Midsland) | Surhuizum | Swichum | Terband | Ter Idzard | Ternaard | TERSCHELLING: Formerum; HoornLies; Midsland; Oosterend; West-Terschelling | Tersoal | Thabor: zie Sneek | Tjalhuizum | Tjalleberd | Tsjerkgaast | Twijzel | Tytsjerk | Tzum | Tzummarum

U-Z

Ureterp | Veenklooster | Veenwouden | Vierhuizen | Vlieland | Waaksens | Waaxens | Wanswerd | Warns | Weidum |Wergea | Westergeest | Westernijtsjerk | West-Terschelling (zie Terschelling) | Westhoek | Wetsens | Wier | Wierum | Wieuwerd | Wijckel | Wijnaldum | Wijnjeterp | Wijtgaard | Winsum | Wirdum | Witmarsum | Wolvega | Wommels | Wons | Workum | Woudsend | Wyns | Zurich